x

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Vepe Oy Peltonen käsittelee asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja ja toteutetaan tietosuoja-asetuksen artiklojen 13 ja 14 edellytysten mukainen läpinäkyvää informointia.

Keräämme henkilötietojasi, kun lähetät pyytämämme tiedot yhteydenottolomakkeella. Tietojasi käsitellään, kun ilmoitat lomakkeella pyytämämme ja haluamasi asiat.

1. Rekisterinpitäjä

Vepe Oy Peltonen

Y-tunnus: 1899393-6

Osoite: Liekonkuja 6, 04300 Tuusula

2. Yhteyshenkilö

Matti Karmala

Vepe Oy Peltonen

Sähköposti: matti.karmala(at)vepe.fi

3. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme rekisterissä seuraavat ilmoittamasi tiedot:

  • Etu ja sukunimi
  • Yritystiedot
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Muut ilmoittamasi tiedot (viestikenttä)

4. Mistä henkilötietojasi kerätään?

Keräämme henkilötietojasi sinulta itseltäsi, kun annat tietoja asioidessasi yhteyslomaketta käyttäen ja mahdollisesti yrityksen tietojen osalta Patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Voit antaa itsestäsi tietoja esimerkiksi tarjouspyyntöä varten.

5. Mitä tarkoitusta varten henkilötietojasi kerätään ja käsitellään?

Käsittelemme ja käytämme henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen. Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestinnän toteuttamiseksi.

6. Mitkä ovat käsittelyn oikeusperuste?

Oikeutemme käsitellä henkilötietojasi perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Käsittelemme tietojasi esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi sekä markkinointitiedotteiden lähettämiseksi.

7. Mille tahoille luovutamme ja siirrämme henkilötietoja?

Henkilötietoja emme luovuteta ulkopuolisille. Voimme kuitenkin luovuttaa tietoja yhtiön toimivalle johdolle ja hallitukselle sekä tilintarkastajalle tehtäviensä hoitamista varten sekä Suomen viranomaisille lakiin perustuvien tiedustelujen takia.
Emme siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Henkilötietoja voimme siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso (Privacy Shield) tai EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.

8. Miten kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi.

9. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n Tietosuoja-asetus ja Suomen Tietosuojalaki takaavat sinulle oikeuksia henkilötietojesi käsittelyssä. Toimitamme sinulle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa yhteydenotostasi tiedot toimenpiteistä joihin olemme ryhtyneet oikeuksiesi toteuttamiseen liittyvien pyyntöjen johdosta. Voimme tarvita lisää aikaa vastauksen antamiseksi, jos esität useita pyyntöjä tai jos pyyntösi on erityisen monimutkainen. Voimme tarvittaessa jatkaa vastauksen määräaikaa kahdella kuukaudella. 
Voit tehdä pyyntösi sähköpostilla info(at)vepe.fi. Pyytämäsi tiedot luovutetaan ajanvarauksella asiakaspalvelupisteessämme. Jotta voimme olla varmoja, että olet henkilö joka pyynnön on tehnyt, toteamme henkilöllisyytesi (ajokortti, kuvallinen KELA-kortti, passi tai sähköinen henkilökortti). Tämän jälkeen annamme tulosteen pyytämistäsi tiedoista. Ollessasi yhteydessä sähköpostitse, merkitse viestin aihekentän alkuun ”Tietosuoja – pyyntö”. Kerro meille, mihin kohtiin 10 – 16 pyyntösi haluat kohdistaa.

10. Tietojen keräämisestä, tietojen lähteestä ja toimenpiteistä ilmoittaminen

Rekisteröidyillä on oikeus tietää tietojen keräämisestä ja käytöstä, mitä tietoja rekisteriin tallennetaan, mistä tiedot on saatu, mihin tietoja hyödynnetään, kenelle tietoja mahdollisesti luovutetaan jne. Rekisteröidylle luovutetaan tiedot pyynnön mukaisesta selvityksestä.

11.  Rekisteröidyn mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, onko hänen tietojaan rekisterissä ja jos on, mitä tietoja rekisteriin tallennetaan, miten niitä käytetään jne. sekä oikeus saada jäljennös tiedoista ja vaatia oikaisua tarvittaessa. Voit pyytää meitä oikaisemaan itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Voit myös täydentää henkilötietojasi toimittamalla meille lisäselvityksiä.

12.  Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan sitä, että rekisterinpitäjä edelleen säilyttää rekisteröidyn tietoja, mutta ei käsittele niitä ilman rekisteröidyn suostumusta, esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity kiistää tietojen oikeellisuuden tai haluaa rajoittaa tietojensa käsittelyä.
Käsittelyä voidaan rajoittaa esimerkiksi siirtämällä tiedot toiseen järjestelmään tai estämällä rekisterin käyttäjien pääsy tietoihin. Käsittelyn rajoituksesta saat meiltä vakuutuksen, että tiedot eivät myöhemmin joudu käsiteltävien tietojen joukkoon.

13. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö esimerkiksi suoramarkkinoinnissa. Rekistereihin tehdään tarvittavat merkinnät kieltojen käsittelemiseksi.

14. Profiloinnin ja automatisoitujen päätösten kieltäminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää profilointi ja itseään koskevat automatisoidut päätökset ilman ihmisen osallistumista, ja vaatia luonnollisen henkilön läsnäoloa päätöksenteossa. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää profilointi suoramarkkinoinnin yhteydessä.

15. Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Jos tietoja käsitellään sähköisessä järjestelmässä, rekisteröidyllä on oikeus saada toimittamansa tiedot sähköisessä muodossa, tai, jos se on teknisesti mahdollista, siirrättää ne suoraan toiselle palveluntarjoajalle. Oikeus ei koske tilanteita, joissa käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

16. Tietojen poistaminen (’oikeus tulla unohdetuksi’)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista ja tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää poistamaan tiedot, ellei tietojen säilyttämiselle ja käsittelyn jatkamiselle ole perusteita (esimerkiksi sopimusosapuolten etujen valvominen, kirjanpitolaki tai tms.). Toisin sanoen rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista asiakassuhteen päättymisen jälkeen kaikkien rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua.

17. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on loukattu tietosuojalainsäädäntöön ja tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. Valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu.

18. Miten suojaamme henkilötietosi?

Käsitelemme henkilötietoja luottamuksellisesti. Rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu teknisillä ratkaisuilla luvattomalta käytöltä. Henkilötietojen käyttäjillä on vain ne oikeudet joita he tarvitsevat työtehtäviensä hoitamiseen ja tietoihin pääsevät ja tietoja voivat käsitellä vain ne, joilla on siihen oikeus ja tehtävien vaatima tarve.